Previous Image
Next Image

info heading

info content

บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด ประสบการณ์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทางเราค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านเครื่องสำอาง สกรินแคร์ สบู่ ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจกับลูกค้าของเราได้อย่างเต็มที่ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน Lab ที่พัฒนาสูตรสินค้า ที่นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาปรับประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของทางเราจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ แนวคิดสำคัญคือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย ต่อคนใช้และสิ่งแวดล้อม

AD. 1  Soi Tha Kham 4 Yak 3-2, Samaedam, Bang Khun thian, Bangkok 10150, Thailand