บริการจดแจ้ง อย.

บริการจดแจ้ง อย.

บริการจดแจ้ง อย. โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (FDA Specialist)
บริการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนการจดแจ้ง เพื่อลดปัญหาการถูกปฏิเสธอนุมัติการจดแจ้งอย.

โดยมีข้อมูลที่ใช้ประกอบการจดแจ้ง ดังนี้
1) ชื่อแบรนด์ (ชื่อทางการค้า)
2) ชื่อสินค้า (ชื่อผลิตภัณฑ์)
3) รูปภาพบรรจุภัณฑ์ที่แสดงชื่อแบรนด์และชื่อสินค้าอย่างชัดเจน (PDF File)
4) รายละเอียดสูตร สรรพคุณ หรือสารสกัดพิเศษที่สนใจให้บริษัทผลิตให้

Certificate of Free Sale Submitting (หนังสือรับรองการจำหน่าย)
บริการยื่นจด Certificate of Free Sale กับสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อออกใบรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) ซึ่งให้บริการเฉพาะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น

Certificate of Origin (หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ ผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า และตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของประเทศผู้ให้สิทธิฯ เช่น Form A, Form D, Form GSTP, Form FTA เป็นต้น

2.หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองฯ จริง และใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น

Distributor Registration กรณีที่ต้องการจดทะเบียนเป็นผู้จัดจำหน่าย ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้จดบริษัท
3. สำเนา บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิ์ลงชื่อผูกพันบริษัท
4. ใบมอบอำนาจตัวจริง พร้อมตราประทับสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
5. แผนที่บริษัท

Prohibited Substance Inspection การตรวจหาสารต้องห้ามในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น TLC, HPLC, Titration เพื่อยืนยันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ
1. เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์
2. เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

Logo and Trademark Registration
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1.การตรวจ ตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่
2.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระยะเวลาการดำเนินการ
1. การตรวจสอบ ทราบผลภายใน 1 วัน
2. การยื่นขอจดทะเบียนใช้เวลาประมาณ 2 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร
3. หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนไปแล้ว รอผลการอนุมัติใบสำคัญการจดทะเบียน ประมาณ 12 เดือน (ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีบุคคลธรรมดา
1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ของเจ้าของเครื่องหมาย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัทหรือห้างฯ
1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
2. หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)