บริการออกแบบ

บริการออกแบบ

Logo & Sticker Design : FOR THE BEST ยังมีบริการรับออกแบบ Logo และสติกเกอร์ทำฉลากที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม ถูกหลักกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉลาก เพื่อความถูกต้องในการจัดจำหน่ายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ของกฎหมายฉลากที่ถูกต้อง

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบเกี่ยวกับเครื่องสำอางให้กับแบรนด์ส่งออกหลายๆแบรนด์ จึงทำให้ทางลูกค้ามีความมั่นใจได้ในรูปแบบดีไซน์ ที่มุ่งเน้นสร้างงานให้มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ประเภทของ Logo มีดังนี้
Wordmark – เป็นเครื่องหมายที่เกิดจากตัวอักษรที่ย่อมาจากคำเต็มหรือจะใช้คำเต็มก็ได้ โดยการออกแบบจะนำตัวอักษรเหล่านั้นมาประดิษฐ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเหมาะสมกับสินค้าหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายเหล่านี้

Symbolic – สัญลักษณ์ที่ไม่ใช้ตัวอักษรในการสื่อความหมาย แต่จะออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความหมายแทน ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือองค์กรแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสัญลักษณ์องค์กร สถาบัน บริษัท ฯลฯ

Combination Mark – เครื่องหมายที่มีทั้งภาพและตัวอักษรรวมอยู่ในเครื่องหมายชิ้นเดียวกัน ซึ่งจะสื่อความหมายได้ดีกว่า รูปแบบอื่นๆ จึงนิยมใช้กันมากที่สุด